Privacybeleid

Het Huis van de Dieren (hierna: HHvdD) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacystatement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door HHvdD. Te allen tijde geldt hierbij het principe dat alleen de minimaal benodigde gegevens verwerkt worden.

Uw privacy is voor HHvdD van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

– Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
– Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
– Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn
– Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. 
– Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we bij het HHvdD doen met informatie die we over u te weten komen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres of leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleidt kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook voornaam i.c.m. geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt HHvdD persoonsgegevens?
HHvdD verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: – Vrijwilligers die bij HHvdD actief zijn. – (Potentiële) Adoptanten van een van onze dieren. – Donateurs welke door een financiële bijdrage HHvdD ondersteunen in het bereiken van de statutaire doelen. – Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Alle organisatieonderdelen van HHvdD verwerken persoonsgegevens in Microsoft Office, hoofzakelijk in Excel en de beheerder beheert een schriftelijke administratie van o.a. adoptiecontracten en afstandsverklaringen.

Waarvoor verwerkt HHvdD persoonsgegevens?
1. Als u als donateur een relatie met HHvdD aangaat of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we op de juiste wijze helpen en zorgdragen voor de juiste afhandeling van de door u gewenste relatie.
Als u eenmaal een relatie met HHvdD heef dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en/of mailadres bijvoorbeeld om contact met te onderhouden en te informeren over gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens.

2. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden indien u hiervoor toestemming heef gegeven. Bijvoorbeeld om op social media een bericht te plaatsen ter promotie van een van onze dieren waarbij u met een v.d. dieren op de foto staat. Wilt u uw toestemming intrekken of anderszins niet meer benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar hethuisvandedieren@gmail.com

Verwerkt HHvdD ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. HHvdD verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens tenzij wij dit moeten op basis van de wet.

Hoe gaat HHvdD met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan strikt noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
U kunt uiteraard zelf bij uw persoonsgegevens door aan HHvdD te vragen inzicht te geven in de registratie. Daarnaast heeft het bestuur van HHvdD toegang / inzicht in de geregistreerde gegevens.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen HHvdD.
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een evenement zoals een open dag en daarvoor contact gegevens direct uit de administratie worden opgehaald. HHvdD kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Met betrekking tot donateurs worden gegevens niet bewaard. Betreffende de vrijwilligers worden de gegevens na 10 jaar vernietigd. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is HHvD gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door HHvdD kun je ook altijd contact opnemen met HHvdD via hethuisvandedieren@gmail.com.

Wijzigingen privacybeleid. 
HHvdD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.


Bekijk hier onze honden

Bekijk hier onze kippen

Bekijk hier onze paarden

Bekijk hier onze geit & bok